Klauzula informacyjna
Centrum Konferencyjne
Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych będzie Archidiecezja Katowicka z siedzibą na ul. Jordana 39 w Katowicach (dalej - administrator). Osobą do kontaktu w zakresie najmu pomieszczeń w Centrum Konferencyjnym jak i ochrony Państwa danych osobowych jest Krzysztof Kotarski, tel. 519 546 418, ul. Jordana 18 w Katowicach.
 1. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych wymienionych w Formularzu Rejestracyjnym, takich jak:
  a) Płeć, Imię, Nazwisko, Adres mailowy i Numer telefonu Zamawiającego
  b) Płeć, Imię i Nazwisko Osoby upoważnionej do zawierania umów najmu
  c) Płeć, Imię, Nazwisko, Adres mailowy i Numer telefonu Osoby do kontaktu
  będzie uznane jako "żądanie do podjęcia działań przed zawarciem umowy", o którym mowa w Art. 6, ust. 1, lit. b RODO i na tej podstawie będą one przetwarzane w celu podpisania umowy najmu pomieszczeń.
 2. W wypadku podpisania umowy, o której mowa powyżej, Państwa dane osobowe będą dalej przetwarzane zgodnie z tymże Art. 6, ust. 1, lit. b RODO ponieważ będzie to niezbędne do jej wykonania.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  a) w przypadku rezygnacji z naszej oferty - do chwili poinformowania nas o tym fakcie
  b) w przypadku podpisania umowy - do chwili zakończenia okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z przepisami prawa państwowego
 4.     Jednocześnie informujemy, że:
  a) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, nie będą też podlegały ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu
  b) podanie danych wymienionych w Pkt. 1 lit. a, b i c jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy najmu
  c) mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych - jednakże niektóre z tych żądań mogą spowodować uniemożliwienie administratorowi wywiązanie się z umowy najmu
  d) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/155